KTBGS เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน/พนักงานปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โดยโครงการนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นพนักงาน/พนักงานปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัครและไม่ถูกลงโทษทางวินัยในปี 2562
*ขอสงวนสิทธิ์ให้กับพนักงาน/พนักงานปฏิบัติการ ที่ให้บริการกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

2. มีรายได้ประจำไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน(รวมเงินเดือนและค่าครองชีพ)

3. บุตรพนักงานต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา , มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรี

4. มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 (GPA) อยู่ในระดับ 3.25 ขึ้นไป

 

วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน
1.พิจารณาระดับผลการเรียนภาคที่ 2 ของปีการศึกษา 2562(GPA) โดยเรียงตามลำดับผลการเรียนสูงสุดลงมา ตามจำนวนทุนของแต่ละประเภท
ทั้งนี้ ระดับผลการเรียนภาคที่ 2 ของปีการศึกษา 2562(GPA)ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2.บุตรของผู้สมัครที่มีผลการเรียนภาคที่ 2 ของปีการศึกษา 2562(GPA) เท่ากัน จะพิจารณาเพิ่มเติมจาก

  • เงินได้ (เงินเดือน+ค่าครองชีพ) ของผู้สมัคร
  • ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ตามลำดับ

 

*ประกาศและมอบทุนการศึกษาภายในเดือน พฤศจิกายน 2563

สนใจคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Email: chuthathip.thewtrakul@ktbgs.co.th

 

สอบถามเพิ่มเติม HR
คุณจุฑาทิพย์, คุณวัชร์วีร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-791-4626 , 9930