เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท KTBGS ร่วมกับ สหภาพแรงงาน กรุงไทย ธุรกิจบริการ บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา ถาดหลุมสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน และชุดกีฬา มอบให้กับ โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้โอกาสกับเยาวชนที่ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาโดยใช้นามบริจาคว่าบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการและสหภาพแรงงานในการสนับสนุนครั้งนี้