คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท KTBGS ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งรับโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2565 เป็นสถานประกอบการที่ได้จ้างงาน คนพิการ ทางสติปัญญา จากคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565  ณ โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

รับโล่จ้างงาน คนพิการ

 

 

เมื่อย้อนกลับไปประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพด้วยการว่าจ้าง คนพิการ กับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนั้น ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเป็นโอกาสให้กับกลุ่มคนพิการได้มีงานทำ มีรายได้ เป็นที่พึ่งของตัวเองและคนในครอบครัวได้ โดยปัจจุบันบริษัท KTBGS ได้ว่าจ้างคนพิการผ่านทางสมาคมฯ และจ้างโดยตรงให้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่ของบริษัท KTBGS และในชุมชนใกล้บ้านเป็นพนักงานปฏิบัติการเพื่อสังคม ทำงานสาธารณประโยชน์ตามวัด โรงพยาบาล โรงเรียน ศาลากลางหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ จำนวนรวมกว่า 83 คน (สถิติเดือนเมษายน 2565)

 

 

คนพิการ ทำงาน

พนักงานปฏิบัติการเพื่อสังคมของ KTBGS ปฏิบัติงานทำความสะอาดวัด

 

 

คนพิการ ทำงาน

พนักงานปฏิบัติการเพื่อสังคมของ KTBGS ปฏิบัติงานทำความสะอาดหน่วยบริการ