เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา KTBGS ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความ สัมพันธ์กับลูกค้า ปี 2561 โดยทีมงานฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร  พากลุ่มลูกค้า NON-KTB ได้แก่ ธนาคารยูโอบี , ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน แวะสักการะและเยี่ยมชมวัด ต่างๆ ที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดพุทไธศวรรย์ , วัดมหาธาตุและวัดพระงาม อีกทั้งยังได้กระชับความสัมพันธ์ด้วยการร่วมทำกิจกรรม KTBGS BRAND DNA อีกด้วย