คุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล KTBGS และคุณศราวุธ เพลาชัย ตัวแทนสหภาพ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด  (KTBGS) ได้รับเกียรติจากคุณอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปีที่ 14 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2563) ประเภทมีสหภาพแรงงานสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา