คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณสราวุธ เพลาชัย ประธานสหภาพแรงงานกรุงไทยธุรกิจบริการ เป็นตัวแทน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) เข้ารับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 16 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2565) จากคุณเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

 

 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16

 

 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16

 

 

การอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน สังคม ต่างมีความหลากหลายทางความคิดเห็น ซึ่งแน่นอนการมีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ทำให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว ซึ่งในบ้านหลังใหญ่ของ KTGS ที่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ (ลูกจ้างจำนวน 1,000 คนขึ้นไป) ย่อมมีความยากในการดูแลปกครองให้คนหมู่มากเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ด้วยที่มีสหภาพแรงงานเป็นตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ช่วยเป็นอีกกระบอกเสียงในการสื่อสารนโยบายแผนกลยุทธ์องค์กร ทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวจากสมาชิกทุกคนในบ้านหลังใหญ่ของ KTGS รับทราบและร่วมแรงร่วมใจกันก้าวฟันฝ่าสถานการณ์อันท้าทายในยุคดิจิตอล วิกฤตสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัทจนถึงทุกวันนี้

 

 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16

 

 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 16