บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้ผ่านมาตรฐานรับรองเป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคุณอุมาพรรณ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับมอบหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561