สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทาง KTBGS ได้ให้การสนับสนุนสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ปี 2558 พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสามเณร และอุปกรณ์การศึกษาเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นำโดย คุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ประธานกรรมการ และ คุณเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ กรรมการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชาวพะเยาในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่วัดศรีเมืองมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา