เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการวางแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน และสถาบันการเงิน” ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่บริษัท KTBGS มีนโยบายประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

เสวนาภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการวางแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน และสถาบันการเงิน

 

 

เสวนาภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการวางแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน และสถาบันการเงิน

 

 

“KTBGS องค์กรคุณธรรม” ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย

จุดเริ่มต้นจากพิธีประกาศเจตนารมณ์ “KTBGS องค์กรคุณธรรม” เพื่อเฟ้นหาคุณธรรมหลักขององค์กร นำไปสู่การกำหนดคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านการทำ Workshop จากตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ เพื่อกำหนดคุณธรรมของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นับว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในตัวบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อหน้าที่การงาน องค์กร และสังคม ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการเฟ้นหาอัตลักษณ์ขององค์กรที่ตรงกับวัฒนธรรม จนกระทั่งในปี 2562 ได้กลั่นกรองออกมาเป็น KTBGS Brand DNA 2มือ1ใจ

มือที่ 1 มือสะอาด มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย)

มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

และ 1 ใจ คือ ใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ

 

 

KTBGS องค์กรคุณธรรม ภายใต้ 2มือ1ใจ

 

 

กิจกรรมเสริมคุณธรรมผ่านโครงการ 2มือ1ใจ”

การบ่มเพาะให้บุคลากรเข้าใจในทิศทางเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมนั้น เป็นการสื่อสารที่ท้าทายสำหรับการสร้างความเข้าใจในเรื่องที่เป็นนามธรรม จึงทำให้ทีมงานริเริ่มผลักดันโครงการ “KTBGS 2มือ1ใจ” ที่เป็นการถอดรหัสมาจากความเป็นตัวตนของคนในองค์กร คือ มือสะอาด มืออาชีพ และใจบริการ ซึ่งมีเรื่องคุณธรรมอยู่ภายใต้ “มือสะอาด” ใช้เป็นตัวกลางที่ช่วยให้สื่อสารเข้าถึงพนักงานในองค์กรได้ง่ายขึ้น เช่น การชื่นชมเพื่อนพนักงานที่ทำความดี(มือสะอาด มืออาชีพ ใจบริการ) , โครงการ Happy Money ออมเงินดีมีเงินเก็บ หรือพี่เลี้ยงทางการเงิน , โครงการสร้างเสริมสุขภาพ , ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน , อบรมหลักสูตรออนไลน์ , กิจกรรมศุกร์สบายสไตล์คุณ แต่งตัวตามธีม , พาพนักงานใกล้เกษียณอายุศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง เป็นต้น

 

 

มือสะอาด

ประกาศชื่นชมยกย่องพนักงานทำความดีต่อสังคม อ่านเพิ่มเติม

 

 

โครงการ Happy Money

โครงการ Happy Money เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการหารายได้เสริม อ่านเพิ่มเติม

 

โครงการ Happy body

จัดโครงการวิ่งเพื่อส่งเสริมให้ใส่ใจสุขภาพ อ่านเพิ่มเติม

 

 

มอบทุนการศึกษาบุตร

KTBGS มอบทุนการศึกษาบุตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน อ่านเพิ่มเติม

 

 

ดูงานเกษตรเตรียมตัวเกษียณอย่างพอเพียง

พาเพื่อนพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ ดูงานเกษตรตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางอาชีพวัยเกษียณ อ่านเพิ่มเติม

 

จากวันที่เริ่มต้น ค่อยๆ เดินทางเติบโตมากระทั่งล่าสุดในปี 2563 KTBGS เข้ารับโล่รางวัล “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมภาคภูมิใจ และยึดถือองค์กรคุณธรรมเป็นหลักปฏิบัติให้องค์กรได้ก้าวไปอย่างยั่งยืน และสุดท้ายนี้คุณอรจรรยาฯ ได้ย้ำถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกชีวิตของ KTBGS เพราะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เนื่องด้วยธุรกิจหลักของบริษัทเป็นงานบริการ ดังนั้นพนักงานทุกคนเป็นเหมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไป จึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อหวังสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานดีขึ้นและปลดล็อค “ห่วง” หรือคลายความกังวลในการดำเนินชีวิตได้บ้าง เพราะเชื่อว่าหากพนักงานรู้สึกดีแล้ว ทุกผลงานของการทำงานนั้นจะออกมาจากใจ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่รับบริการด้วยเช่นกัน