บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังมีการขยายการให้บริการกับธนาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

จำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

- เพศชาย / หญิง   อายุระหว่าง 32 - 45  ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิชาการเงิน-การธนาคาร,บัญชี,สารสนเทศ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน  Audit  ตรวจสอบภายในระบบสำนักงาน   อย่างน้อย  4 - 5  ปี

-  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (ด้านบัญชีการเงิน และระบบ Back Office)  หากมีวุฒิบัตร 

   CIA และ ใบอนุญาตตรวจสอบ  CPA  หรือ มีวุฒิบัตรเป็นผู้ตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี  

-  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

-  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ได้

-  มีความละเอียดรอบคอบ  ทักษะการประสานงาน  และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีจำนวน 1 อัตรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร (IT)

- เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป 

- จบปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานด้านการให้บริการด้านการควบคุมหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ,

  ระบบ เครือข่าย ระบบสื่อสาร หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

- มีทัศนคติแบบ “ทำได้ (can do) ” และมุ่งเน้นผลลัพธ์ตามเป้าหมายงาน

- มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี

- คิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ, สามารถบริหารจัดการงานได้ดี โดยเฉพาะในสภาวะกดดัน และมีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น

- ไม่กลัวการทำงานหนัก และมีความอดทนในภาวะการทำงานที่กดดันจำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัยในงาน

- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- ชอบงานท้าทาย และปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

- มีความสามารถในการประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธํดี มีภาวะผู้นำ

- มีปฎิภาณไหวพริบสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี  และมีบุคลิกภาพดีจำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศ (IT)

- ชาย / หญิง  อายุ ตั้งแต่ 35  ปีขึ้นไป

- จบปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานด้านการให้บริการด้านการควบคุมหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ,

   ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสาร หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ สามารถพัฒนากรบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ทุกชนิด , ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeจำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนยานพาหนะ

- ชาย/หญิง อายุระหว่าง  35 ปี ขึ้นไป

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์กำกับดูแล พนักงานขับรถ , พนักงานส่งเอกสารที่มีลูกน้องไม่น้อยกว่า 200 คน อย่างน้อย 3 ปี 

- ชอบงานท้าทาย  ปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

- สามารถประสานงานภายในและภายนอกได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  Office ได้ดี

- มีปฏิญาณไหวพริบสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

- สามารถขับรถได้  มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้จำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนรักษาความสะอาด

- ชาย/หญิง อายุระหว่าง  35 ปีขึ้นไป

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์กำกับดูแลแม่บ้านที่มีลูกน้องไม่น้อยกว่า 300 คน  อย่างน้อย 3 ปี

- ชอบงานท้าทาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

- สามารถประสานงานภายในและภายนอกได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  Office ได้ดี

- มีปฏิญาณไหวพริบสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

- สามารถขับรถได้  มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)จำนวน 90 อัตรา
พนักงานคีย์ข้อมูล (อาคารเดอะไนน์แกรนด์ พระราม 9)

-เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี
-วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป                                                                                    

-สามารถใช้ Computer Microsoft  Word และ Microsoft  Excel  ได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- สามารถแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตนจำนวน 10 อัตรา
Call Center Agent ภาครัฐ

- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- คุณวุฒิขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป

- สามารถใช้ Microsoft Word, Excel

- มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์จำนวน 10 อัตรา
Call Center Agent

- เพศชาย / หญิง อายุ22 – 32 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษจำนวน 8 อัตรา
ช่างไฟฟ้า (ประจำอาคารสุขุมวิท/นานาเหนือ)

- เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษาปวช. – ปวสแผนกไฟฟ้าหรือเครื่องกล

- มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษางานระบบภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลและโทรศัพท์

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- มีทักษะการให้บริการ สุภาพเรียบร้อย

- ผ่านการประเมินความรู้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานตรวจสอบภายใน

*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีจำนวน 10 อัตรา
พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม

* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไปจำนวน 10 อัตรา
พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร

* เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน   40ปี

* วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป

* มีความละเอียดรอบคอบ

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงานจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานขนส่งทรัพย์สิน

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงานจำนวน 10 อัตรา
พนักงานขับรถส่วนกลาง

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไปจำนวน 10 อัตรา
พนักงานส่งเอกสาร

*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไปจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานทำความสะอาด

* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป