บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านบริการต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เนื่องจากในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังมีการขยายการให้บริการกับธนาคารต่างๆ เพิ่มขึ้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

จำนวน 1 อัตรา
หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์และความปลอดภัยในงาน

- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- ชอบงานท้าทาย และปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

- มีความสามารถในการประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธํดี มีภาวะผู้นำ

- มีปฎิภาณไหวพริบสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี  และมีบุคลิกภาพดีจำนวน 90 อัตรา
พนักงานคีย์ข้อมูล (อาคารเดอะไนน์แกรนด์ พระราม 9)

-เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี
-วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป                                                                                    

-สามารถใช้ Computer Microsoft  Word และ Microsoft  Excel  ได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- สามารถแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตนจำนวน 10 อัตรา
Call Center Agent ภาครัฐ

- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- คุณวุฒิขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป

- สามารถใช้ Microsoft Word, Excel

- มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์จำนวน 10 อัตรา
Call Center Agent

- เพศชาย / หญิง อายุ22 – 32 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษจำนวน 8 อัตรา
ช่างไฟฟ้า (ประจำอาคารสุขุมวิท/นานาเหนือ)

- เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษาปวช. – ปวสแผนกไฟฟ้าหรือเครื่องกล

- มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษางานระบบภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลและโทรศัพท์

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- มีทักษะการให้บริการ สุภาพเรียบร้อย

- ผ่านการประเมินความรู้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานตรวจสอบภายใน

*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีจำนวน 10 อัตรา
พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม

* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไปจำนวน 10 อัตรา
พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร

* เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน   40ปี

* วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป

* มีความละเอียดรอบคอบ

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงานจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานขนส่งทรัพย์สิน

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงานจำนวน 10 อัตรา
พนักงานขับรถส่วนกลาง

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไปจำนวน 10 อัตรา
พนักงานส่งเอกสาร

*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไปจำนวน ไม่จำกัดจำนวน อัตรา
พนักงานทำความสะอาด

* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป